โครงการท่าสาปโมเดล
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ เทศบาลตำบลท่าสาป
ไทย อังกฤษ