ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมการนำข้อมูลการจัดการเรียนรู้ (KM) เข้าเว็บไซต์

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการนำข้อมูลการจัดการเรียนรู้ (KM) เข้าเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ (KM) เข้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 25-601) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่