ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับบริการตรวจวิเคราะห์น้ำทางห้องปฏิบัติการ

     วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2560 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาจาก อบต.บุดี และอบต.ลำใหม่ จำนวน 14 ตัวอย่าง และน้ำแข็งจำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีววิทยา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะบา

แกลเลอรี่