ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการ ถ่ายทอดวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกดาหลา

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันนี้ (16 มีนาคม 66) ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการ ถ่ายทอดวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกดาหลา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับพืชท้องถิ่น (ดาหลา) สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุ  ตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา ณ  อาคารอเนกประสงค์วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรวดี  เอียดเต็ม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรม