ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยาและด้านฟิสิกส์)

28 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

      ระหว่างวันที่ 26 –27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ (อาคาร 9 ชั้น 1) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา (09-408) ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลจัดบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยาและด้านฟิสิกส์) ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน โดยมีนางสาวอำพร  ท่าดะ (นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) และนางสาวนัสรีนา  เจ๊ะมะ (นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) เป็นวิทยากรอบรม และอาจารย์ ดร.ภัทรวดี  เอียดเต็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม