ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

7 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ โดยสามารถส่งตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย อาหาร และผลิตภัณฑ์ ตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299643 หรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 9 ) สำนักงานชั้น 1 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ http://srdi.yru.ac.th/scicenter/


เอกสารแนบ
1.ประกาศ อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์
2.ใบขอใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง