ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

22 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ การให้บริการด้านต่างๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา