มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกท่าน แขวนบัตรประจำตัวบุคลากร แสดงให้ รปภ.เห็น ทุกครั้งที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย หากท่านไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรได้ ขอให้แสดงหลักฐานตามข้อ 1 ทุกครั้งที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย