บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

5 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลู หุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ (นางสาวรัตนา  พงศ์สิงห์) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย เป็นการเพิ่มทักษะด้านกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย