บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

23 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น จัดโดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุนในวิทยาลัย และการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ของบุคคลกรสายสนับสนุน