บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการระบบรายงานผล ติดตาม และประเมินผลของศูนย์ฯ

3 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการระบบรายงานผล ติดตาม และประเมินผลของศูนย์ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 606) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น