บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

9 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส&รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารงาน ในความรับผิดชอบที่สูงขึ้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีระบบ เป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ โดยใช้คุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน