ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

31 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่่ 29 สิงหาคม 2563 ณ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 09-117) ชั้น 2 (ห้อง 09-207) และชั้น 4 (ห้อง 09-413)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในท้องถิ่น (จัดหารายได้) กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรียะลา เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน จำนวน 51 คน โดยได้อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา