ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับครู

14 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับครู (สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี) ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP ชั้น 1 (ห้อง 09-115) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียนกิจกรรมละ 2,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9643

เอกสารดาวน์โหลด 


วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1
  • ​โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) สาขายะลา ชื่อบัญชี นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ  เลขที่บัญชี 909-056-588-4


หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันจัดอบรม เพื่อยืนยันการสมัคร
  • ​กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้แนบหลักฐานการชำระเงินส่งทาง E-mail : [email protected]