ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือ

25 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือ  โดยไม่คิดค่าบริการ รับจำนวนจำกัด !!!

  • ส่งตัวอย่างได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2563
  • ตัวอย่างปริมาณไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะสะอาดที่ปิดสนิท

 

หมายเหตุ:   1. รับเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หรือบุคคล ที่ไม่ได้ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และมีจำนวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 15 ลิตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ
                2. กรณีผู้ประกอบการที่ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างละ 2,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ยินดีให้คำแนะนำในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่หน่วยงานจิตอาสา ติด-ต่อได้ที่ คุณอำพร ท่าดะ 098-6869018

 

เอกสารดาวน์โหลด  1. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสวนราชการและใบขอใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Word)
                         2. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสวนราชการและใบขอใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (PDF)
                         3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างฯ