นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา เข้าร่วมอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 หัวข้อเรื่อง การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

28 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอำพร  ท่าดะ  (นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 หัวข้อเรื่อง การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ได้รับความรู้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป