ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปรับแต่งภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่มาปรับแต่งภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ