บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินเกษตรกร/อาสาสมัครทุเรียน

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 และห้องอบรม 25-701 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินเกษตรกร/อาสาสมัครตามโครงการทุเรียนคุณภาพ ปี 62 โดยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ดร.นิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ดำเนินการเก็บข้อมูลประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ในกิจกรรม Focus group ของแต่ละจังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ