บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพในระดับสถาบันวิจัยฯ

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 2 กันยายน 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพภายในในระดับสถาบันวิจัยฯ ในตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง อาจารย์อรวรรณ กมล และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพในครั้งนี้ โดยผลการประเมินทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 4.64 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก