ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการจากภายในและภายนอกเข้าประชุม   โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในระยะ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) ให้คณะกรรมการรับทราบ