ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมายให้กับบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) เป็นประธานในการประชุมผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page