ประชุมชี้แจงการเข้าตรวจนับครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์

3 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการเข้าตรวจนับครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ (ชั้น 3 อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิัจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย