ประชุมชี้แจงการกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องกรณีหนังสือราชการภายในของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฐัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  (ชั้น 5) โดยมี ผศ.สมศักดิ์  ด่านเดชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม