ประชุมร่างประกาศการเบิกจ่าย

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 ตุลาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการร่างประกาศการเบิกจ่ายรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ  ณ  ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้