อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักการเขียนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักการเขียนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน  ณ  ห้องประชุมหยางฉื่อ  ชั้น 3 อคาร 4  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ธีระพงศ์  แก่นเพชร  มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้