ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 16 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุธีรา  ศรีสุข  หัวหน้างานบริการและเผยแพร่  และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์  จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561  และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561  ณ  สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9