ประชุมประจำเดือนบุคลากรสถาบันวิจัย ครั้งที่ 1/2561

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 12 ตุลาคม  2560  บุคลากรศูนย์วิทยศาสตร์  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ  ชั้น 3  อาคาร 4  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้