ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่