ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

6 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันนี้ (6 มีนาคม 2566) ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมีสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมอบรมกล้องจุลทรรศน์และการย้อมสี อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน นางสาวอำพร  ท่าดะ (นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) เป็นวิทยากรอบรม กิจกรรมอบรมทักษะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 17 คน นางสาวนัสรีนา  เจ๊ะมะ (นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)เป็นวิทยากรอบรม กิจกรรมอบรมทักษะปฏิบัติการทางเคมีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 24 คน นางสาธิดา โพหะดา  (นักวิทยาศาสตร์เคมี ) เป็นวิทยากรอบรม