ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และปุ๋ย

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ต์ รับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจส่งตัวอย่าง น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำเสียจากโรงพยาบาลและโรงงานอุตสากรรม ส่งตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299643 หรือสอบถามด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 9 ) สำนักงานชั้น 1 

เอกสารแนบ
1.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์น้ำ
2.ฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ