ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา

9 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาให้กับนักเรียนโรงเรียนลาลอวิทยา  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  26 คน  โดยมีนางสาวอำพร  ท่าดะ  (นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) เป็นวิทยากรอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์นุชเนตร  ตาเย๊ะ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและเผยแพร่) รับมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้