นักวิทยาศาสตร์เคมี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาธิดา  โพหะดา  (นักวิทยาศาสตร์เคมี) ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเตรียมสารละลาย การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา