จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าสำหรับครูระดับประถมศึกษา

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ (วันที่ 9 เมษายน 2562) ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 09-207 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์สำหรับครู กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนทางไฟฟ้าสำหรับครูระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้