ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

26 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 9-22  มีนาคม  2562 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอทอป) ประเภทอาหาร คือเครื่องแกงแกงส้ม ผัดเผ็ด และแกงกะทิ รวมจำนวน 6 ตัวอย่าง  โดยวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิห้อง โดยทำการตรวจหาปริมาณเชื้อยีสต์และรา เชื้อ B.cereus S.aureus และ เชื้อ E.coli ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ประกอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และเมื่อวันที่ 13-20 มีนาคม 2562 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับชุมชนคุปตาสา จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา