ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 พร้อมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์คนใหม่

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากร เช่น การจัดทำโครงสร้างนโยบายและแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย การจัดทำตารางความคุ้มทุนของการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (ประเภทจัดหารายได้)  การปรับห้องสำนักงานคลินิกเทคโนโลยีเป็นห้องบริการรับตัวอย่างหรือห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ และจัดทำกรีนโซนบริเวณสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ในการประชุมวันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้มีการต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์คนใหม่ (อาจารย์แพรวศรี  เดิมราช)