ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-601 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวฮานัน  หะยียะพา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2/2562 ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน มีความเป็นทันสมัย และได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม