รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับครูและนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299643 หรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 9) ห้องสำนักงานชั้น 1 ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจได้ตามปฏิทินกิจกรรมข้างล่าง 

ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยการสแกน QR-Code  
หรือสอบถามและยืนยันการชำระเงินได้ที่  คุณฮานัน /คุณนัสรีนา
โทรศัพท์  0 -7329 -9643 หรือ 080-7121991 หรือ 086-9695073

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน
- ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ​โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) สาขายะลา
ชื่อบัญชี นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ  เลขที่บัญชี 909-056-588-4

หมายเหตุ
- กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันจัดอบรม เพื่อยืนยันการสมัคร
- กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้แนบหลักฐานการชำระเงินส่งทาง

E-mail [email protected]

ปฏิทินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลำดับ

วัน เดือน ปี

รหัส

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

ผู้เข้าอบรม

วันปิดรับสมัครและสิ้นสุดการชำระเงิน

1

22 ก.พ. 62

SC001

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ สำหรับครู
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (คลิก)

500

20

11-15 ก.พ. 62

2

8 มี.ค. 62

SC002

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับครู
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา (คลิก)

500

20

25 ก.พ.-1 มี.ค. 62

3

15 มี.ค. 62

SC003

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ สำหรับครู
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นสูง (คลิก)

500

20

4-8 มี.ค. 62

4

9 เม.ย. 62

SC004

โครงการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์สำหรับครู
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนทางไฟฟ้าสำหรับครู
ระดับประถมศึกษา
 (คลิก)

800

20

29 มี.ค.-2 เม.ย. 62

5

22 เม.ย. 62

SC005

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา (คลิก)

350

20

9-12 เม.ย. 62

6

3 พ.ค. 62

SC006

โครงการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์สำหรับครู
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (คลิก)

800

20

22- 26 เม.ย. 62

7

3 พ.ค. 62

SC007

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาระดับประถมศึกษา (คลิก)

350

20

22- 26 เม.ย. 62

8

24 พ.ค. 62

SC008

โครงการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับครู
กิจกรรม : ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา (คลิก)

800

20

13-17 พ.ค. 62

9

18 เม.ย. 62

SC009

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับครู
กิจกรรม : อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับครู (คลิก)

500

20

2-5 เม.ย. 62

10

2-3 พ.ค. 62

SC010

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
 (คลิก)

600

20

17-23 เม.ย. 62

11

17 มิ.ย. 62

SC011

โครงการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับครู
กิจกรรม : อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนด้านปฏิบัติการเคมีโดยใช้แนวคิดเคมี
แบบย่อส่วนสำหรับครู
  (คลิก)

800

20

4-7 มิ.ย. 62

12 17 มิ.ย. 62 SC012 โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ สำหรับครู  (รุ่นที่ 2)
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (คลิก)
 
500 20 4-7 มิ.ย. 62

13

25 ก.ค. 62

SC013

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
  (คลิก)

350

20

10-15 ก.ค. 62

14

25 ก.ค. 62

SC014

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์สำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สำหรับนักเรียน
  (คลิก)

350

20

10-15 ก.ค. 62

15

2 ส.ค. 62

SC015

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์สำหรับนักเรียน
กิจกรรม : อบรมทักษะปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นสูง
สำหรับนักเรียน
  (คลิก)

350

20

19-24 ก.ค. 62