บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวิทยาศาสตร์

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ โดยสามารถส่งตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย อาหาร ตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299643 หรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 9 ) สำนักงานชั้น 1 

เอกสารแนบ
1.ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์น้ำ
2.ฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ