งานบริการและเผยแพร่

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

-งานบริการและเผยแพร่

ภาระงาน/หน้าที่

1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

2.บริการให้คำแนะนำและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

3.ให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจในท้องถิ่น

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย