งานบริหารทั่วไป

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

-งานบริหารทั่วไป                                                                

ภาระงาน/หน้าที่                                                         

1.งานธุรการ/สารบรรณ                                                      

2.งานการเงิน                                                                

3.งานพัสดุ                                                            

4.งานประกันคุณภาพ

5.งานแผนและนโยบาย

6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย