รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 61

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการชุมชนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ

- โครงการการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู