ประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 9 มกราคม 2562 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่  2/2561 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  เป็นประธานในการประชุม