ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลาดา อาคาร 20 ชั้น 2 เพื่อพิจารณาประกาศการใช้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ พิจารณาประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และพิจารณาการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม