ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 62

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมจัดทำแผนปฏิบััติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ิวทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา