ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

2 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 26 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ช้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้บคุลากรได้รับทราบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพํัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม