รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 61

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการชุมชนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ

- โครงการการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู