ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 10 – 25 กันยายน 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลใหักับ อบต.ลิดล  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาให้กับ อบต.กาบัง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มให้กับบริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบให้กับตัวแทนบริษัทจากปทุมธานี  รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 21 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา