อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบ LEAN

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบ LEAN  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน เข้าใจแนวคิดและเครื่องมือ LEAN ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา