ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำประปา  ใหักับ อบต.ลิดล  ร้านน้ำดื่มซอฟา และเหมืองลาบูจากตำบลปะแต อำเภอยะหา  รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา