ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร (ตูปะ)

3 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ตูปะ) จำนวน 1 ตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อตรวจสอบหาจำนวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร จำนวนยีสต์และราที่มี โดยใช้วิธีการเจือจาง (Dilution plating methoal) แล้วทำการบ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วทำการนับปริมาณจุลินทรีย์ที่เจริญ ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ที่เจริญสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้